سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسام قدوسی – دانشجوی دوره دکتری سازه های آبی دانشگاه تربییت مدرس و کارشناس ارشد امو
علیرضا عمادی – دانشجوی دوره دکتری سازه های آبی دانشگاه تربییت مدرس و کارشناس ارشد پرو
محمد علاقه مندان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور و مدیر امور مهندسی من

چکیده:

اخیراً بدلیل اثرات مخرب ناشی از سیلاب در حوض ههای شهری، گرایش زیادی به هیدرولوژی و چگونگی جمع آوری و انتقال رواناب ناشی از رگبار در مناطق شهری معطوف شده است. از آنجا که مسی لها یکی از مهمترین سازه های انتقال و توزیع جریان رواناب در سطح شهرها م یباشند لذا در این تحقیق با استفاده از یک مدل هیدرودینامیک به شبیه سازی هیدرولیکی جریانات غیرماندگار ایجاد شده در یک مسیل پرداخته شده است. شبی هساز یها برای دو گزینه مختلف با دب یهای متفاوت ورودی به مسیل انجام شده و نتایج شامل منحن یهای دبی- زمان و عمق- زمان در چند نقطه کنترل
ارائه و بحث گردید هاند.