سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید رضا صباغ یزدی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهیار محمدزاده قمی – کارشناس ارشد رشته عمران- مرکز تحقیقات آب تهران

چکیده:

یک مدل عددی برای شبیه سازی جریان فوق بحرانی در کانالهای با دیوارهای ج مع یا باز شونده در این مقاله معرفی گردیده است . این مدل متغیرهای وابسته جریان (سرعت و عمق ) را در پلان محاسبه می نمای د. در این مدل معادلات میانگین عمقی پیوستگی و حرکت در دو راستای مختصات متعامد با استفاده از شمای رئوس سلول روش احجام محدود بر روی شبکه بی سازمان مثلثی گسسته شده اند. برای تضمین پایداری روند حل صریح و از بین بردن خطاهای عددی از روش لزجت مصنوعی استفاده گردیده است . اثر زبری بستر، مقاومت دیوارهای کناری و تاثیر آشفتگی جریان در قالب عبارتهای جبری کلی معادلات حرکت در نقاط گرهی منظور شده اند. مدل برای ش بیه سازی جریان در دو نمونه کانال تنداب تنگ و باز شونده دارای نتایج در دسترس استفاده گردید و با مقایسه جوابهای محاسبه شده دق ت نتایج مدل ارزیابی شده است.