سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نینا عمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی شریف
مسعود تجریشی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
احمد ابریشم چی – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مدل SWAT یک مدل سری زمانی است که مبنای فیزیکی دارد . این مدل قابلیت اتصال به نرم افزار Arc View 3.2 را دارد، لذا حجم وسیعی از داده هـا بـه صـورت لایـه هـای اطلاعـاتی ماننـد کـاربری اراضـی، خـاک و DEM بـا اسـتفاده از نـرم افـزار واسطه ArcView 3.2 توسط مدل بکار می رود . از این مدل می توان در مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه های وسـیع و پیچیـده
استفاده نمود . سایر اطلاعات مورد نیاز عبا رت اند از مدیریت اراضی ( چرخه کاشت ، عملیات درو، تاریخ کاشـت و برداشـت و آبیـاری ) ، اطلاعات هواشناسی، نوع خاک، ابعادرودخانه و سفره های آب زیرزمینی . در این مطالعه مراحل واسنجی ( ازسال ۱۹۹۱ الی (۱۹۹۶ و ارزیابی ( ازسال ۱۹۹۷ الی (۱۹۹۹ جریان رودخانه برای هر دو زیرحوضه با استفاده از اطلاعات مشاهده ای دو ایستگاه هیدرومتری واقع در خروجی زیر حوضه ها به صورت جداگانه انجام محاسبه شده است . در مجموع شبیه سازی جریان رودخانه دراین دو زیرحوضه با استفاده از مدل SAWT رضایتبخش می باشد