سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجتبی نوری – دانشجویکارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدباقر رهنما – استادیار بخش آبیاری دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا پیره – کارشناس ارشد مهندسین مشاور جاماب

چکیده:

مدل (NWN) NEURAL WAVELET NETWORK به عنوان یکی از جدیدترین مدلها در سالهای اخیر و به خصوص در زمینه شبیه سازی در بهینه سازی، سازه ها فضاکار مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق برای اولین بار، شبیه سازی جریان رودخانه هلیل رود با تلفیق موجک ها ( WAVELETS) و شبکههای عصبی مصنوعی انجام گرفته است. در مطالعه حاضر با استفاده از توان بالای WAVELET در شناسایی سیگنالها و جداسازی سیگنالهای خطا در ترکیب با شبکه عصبی برای شبیه سازی جریان رودخانه هلیل رود به صورت تابعی از بارش و دبی می باشد مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است و با توجه به نتایج بدست آمده می توان ادعا کرد که مدل NWN، جایگزین مناسبی برای سایر روشها می تواند باشد. جهت ارائه بهترین مدل، ترکیبات مختلف موجک ها در طراحی مدل NWN به کار گرفته شده و بهترین مدل که حاکی از کمترین خطا می باشد معرفی شده است. نتایج نشان می دهد که مدل NWN به خصوص در دبی های بالا نتایج بهتری داشته و زمان آموزش نیز کاهش می یابد.