سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پیمان باشی شهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گ
سیدمحمدرضا مدرس رضوی – دانشیار گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکان

چکیده:

در این مقاله جریان ضربانی خون در مجاری تنگ شده با استفاده از مدل سیال غیر نیوتنی Power law شبیه سازی شده است. اثرات تنگ شدگی مجرای خون، گرفتگی شدید۷۵%، بر دینامیک جریان سیال مورد مطالعه قرار گرفته و تغییرات در میدان جریان برای دو عدد ومرسلی (پارامتر نوسان)مختلف (W0= r(w/v)1/2: =7/5 , 12/5) بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهند که برای دو عدد مرسلی ۱۲/۵ و ۷/۵ تفاوت اساسی در میدان جریان سیال قابل مشاهده است. این تفاوت ناشی از ایجاد شدن دوگردابه نزدیک به هم در پشت گرفتگی برای عدد ومرسلی ۱۲/۵ است که دینامیک جریان سیال را در مقایسه با حالت عدد ومرسلی ۷/۵ دچار تغییر می کند.