سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی هادی دولابی – دانشجوی دکتری هوافضا، کارشناس مرکز تحقیقات فناوری مکانیک پرواز
علیرضا جهانگیریان – استادیار دانشکدة هوافضا

چکیده:

در این تحقیق یک روش ضمنی دوزمانه برای شبیه سازی جریان غیر دائم دوبعدی غیرلزج بر روی شبکة بی سازمان متحرک ارائه شده است . برای تولید شبکه بی سازمان از روش جبهه پیش رونده استفاده شده که در آن به منظور توزیع مناسب المان ها یک بر توزیع یک سری چشمه بر روی شبکة زمینة منظم ارائه شده است . سپس شبکة تولید شده متناسب با حرکت مرزها با استفاده از روش فنری اصلاح شده به حرکت در می آید . برای گسسته سازی فضایی معادلات غیر دائم اویلر تراکم پذیر از روش حجم محدود مبتنی بر مرکز المان استفاده شده است . روش مذکور یک روش مبتنی بر اختلاف مرکزی بوده که در آن برای جلوگیری از نوسانات ناخواسته از ترم های اتلاف مصنوعی استفاده می شود . برای انتگرال گیری زمانی معادلات بدست آمده و رسیدن به پاسخ حالت دائم از یک روش مرتبة دو استفاده شده است که در آن برای حل دستگاه معادلات غیر خطی بدست آمده در هر گام زمانی حقیقی، یک زمان مجازی در نظر گرفته شده و با استفاده از انتگرال گیری چند مرحله ای پاسخ دستگاه بدست می آید . مزیت نیازی به حل همزمان دستگاه معادلات نبوده و بعلاوه می توان روش های مختلف تسریع همگرایی که معمولا در الگوریتم های صریح استفاده می شوند را بکار
برد . نتایج حاصله برای چند نمونه ایرفویل نوسانی با نتایج تجربی مقایسه شده و دقت خوب آنها نشان داده شده است . محاسبات انجام شده نشان دهندة کاهش قابل ملاحظة زمان کامپیوتری نسبت به الگوریتم های صریح می باشد .