سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسن جوارشکیان – استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک، گروه مهندسی مکانیک
شادی معمارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک، گروه مهندسی مک

چکیده:

در این مقاله یک فرایند عددی برای شبیه سازی جریان تراکم ناپذیر حول ایرفویل چندتکه MDA 30N-30N توسعه داده شده است. روش بکار رفته یک روش ضمنی است که فشار به عنوان متغیر اصلی می باشد و شار جابجایی به وسیله نمودار متغیر بی بعد شده (NVD) محدود شده است.در روال فوق معادلات ناویه استوکس رینولدز متوسط، همراه با مدل توربولانس k-e با استفاده از المان حجمی محدود برای شبکه نوع C که متغیرها در مرکز حجم و به طور هممکان(co-located) ذخیره میشوند، حل شده است. هدف از این تحقیق ، توسعه روش فوق در جریان تراکم ناپذیر حول ایرفویل چند تکه که از لحاظ هندسی ناپیوسته است می اشد. نتایج این شبیه سازی با نتایج حاصل از نرم افزار فلوئنت مقایسه شده است. همچنین به دلیل رژیم خاصحاکم بر جریان که ناشی از پیچیدگی هندسی ایرفویل است، کارایی مدل های توربولانس k-e استاندارد، RSM , Spalart-Allmars , SST برای جریان اطراف ایرفویل فوق با هم مقایسه شده است.