سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد حسینی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
یونس دقیق – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

در این مقاله نحوه انجام شبیه سازی و پهنهبندی جریان در عرصه های متثر از جزر و مد دریا با استفاده از مدل HEC-RASو درنظرگیری شرایط Unsteady Flow در منطقه ای به وسعت حدود ۶۰ کیلومترمربع در حاشیه شمالی جاده بوشهر به برازجان در ابتدای ورودی شهرستان بوشهر مطالعه و بررسی شدهاست. برای این منظور ابتدا ضمن انجام مطالعات فیزیوگرافی و هیدرولوژی منطقه مورد نظر و استخراج هیدروگراف سیلاب های منطقه در دوره بازگشت های مختلف آمار و اطلاعات مربوط به حداکثرنوسانات ناشی از جزر و مد دریا نیز تهیه گردید و در ادامه با استفاده از نقشه های توپوگرافی منطقه نسبت به استخراج مقاطع عرضی مسیر اصلی جریان و پهنه های سیلابی آن اقدام گردید. در نهایت با تعریف صحیح و دقیق شرایط مرزی بالادست و پایین دست منطقه مدل مربوطه اجرا و نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.