سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدباقر رهنما – استادیار بخش آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فراهم کاظمی آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بهره برداری بیش از اندازه از آبهای زیرزمینی در دشت رفسنجان باعث افت سطح آب زیرزمینی شده است. افت سطح آب زیرزمینی یکی از عوامل مهم فرونشست زمین می باشد. فرونشست زمین در دشت رفسنجان باعث ایجاد ترک در ساختمانها، شکاف در زمینهای کشاورزی و شکسته شدن لوله جدار چاهها شده است. با توجه به محدود بودن منابع آب و تخلیه مقادیر زیادی آب از طریق چاههای کشاورزی، برای اعمال مدیریت بهینه می توان از مدل کامپیوتری استفاده کرد. در تحقیق حاضر از مدل کامپیوتری PMWIN 5.1 بخاطر کارآئی آن در مدل سازی فرونشست زمین با استفاده از پکیج IBS1 استفاده گردید. برای این منظور سطح منطقه مورد مطالعه مدل، توسط شبکه تفاضلات محدود با سلولهائی به ابعاد ۱۰۰۰ * ۱۰۰۰ تا ۲۰۰ * ۲۰۰ پوشش داده شد. کالیبراسیون مدل به روش اتوماتیک و با استفاده از Pest انجام گرفت. بر اساس مدل ساخته شده ضرائب هیدرودینامیک آبخوان تصحیح و میزان افت سطح آب و فرونشست زمین محاسبه گردید.