سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهیار محمدزاده قمی – کارشناس ارشد هیدرولیک محاسباتی مهندسین مشاور نام رود
مسعود منتظری نمین – دکتری هیدرولیک محاسباتی مهندسین مشاور نامرود

چکیده:

در این مقاله یک مدل عددی دو بعدی برای شبیه سازی جریان های با سطح آزاد ارائه شده است در این مدل معادلات پیوستگی و اندازه حرکت دسته معادلات میانگین عمیقی بصورت دو بعدی در پلان حل شده اند. محیط حل با استفاده از یک شبکه بدون ساختار مثلثی تولید به روش دلاونی گسسته شده است. شبکه مورد استفاده برای حل معادلات گسسته شده، شبکه غیرهمپوشانی است که با استفادهاز روش دیرخله تولید شده است. معادلات حاکم با استفاده از روش احجام محدود گسسته شده اند. با استفاده از این مدل مقادیر عمق و سرعت و همچنین غلظت یک آلاینده در محیط حل محاسبه میس شود که در این مرحله مقادیر میانی سرعت ها بدست می آیند. در گام دوم با استفاده از مقادیر بدست آمده در مرحله قبل، مقدار عمق محاسبه می شود و در نهایت نیز با استفاده از عمق محاسبه شده میتوان مقادیر نهایی سرعت ها را بدست آورد. همچنین برای غلبه بر نوسانات حاصل از حل عددی و حل مرکزی معادلات از روش FROMM برای جهتمند سازی معادلات استفاده شده است از مزایای این روش می توان به پایداری و سرعت اجرای خوب آناشاره نمود. ضمن اینکه به کمک روش انتخابشده برای جهتمندسازی مدل، نتایج حاصله از دقت مناسبی نیز برخوردارند. برای صحت سنجی مدل نیز از نتایج آزمایشگاهی و تحلیل در دسترس استفاده شده است.