سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محید عباسپور – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

خلیج نای بند دارای جنگل های حرا بوده و در آبهای ساحلی منطقه پارس جنوبی قرار گرفته است با توجه به فعالیت های در دست اجرا در این منطقه و نیز تخلیه آب گرم ناشی از این فعالیت ها در دریا بررسی جریانهای دریایی به ویژه در معرض آلودگی های دریایی در چرخه تنوعزیست حرای نای بند حائز اهمیت می باشد . در این مقاله با گسسته سازی معادلات حاکم به روش تفاضل محدود و اعمال شرایط مرزی استخراج شده از مدل منطقه ای خلیج فارس جریان های دریایی خلیج نای بند برای یک روز و با در نظر گرفتن چهار سناریوی متفاوت توسط مدل MIKE21 شبیه سازیس شده است. جهت کالیبراسیون مدل و بررسی صحت عملکرد آن از نوسانات سطح آب ثبت شده و در نزدیک ترین ایستگاه جزر و مدی واقع شده در بندر نخل تقی استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای چهار سناریو با هم مقایسه شده و پیشنهاداتی ارائه شده است.