سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد مقیمان – عضو هیئت علمی – گروه مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا مومن دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش تبدیل انرژی

چکیده:

در این مقاله مشخصات ایرودینامیکی جریان هوا از گلوگاه حنجره که نقش اساسی در تولید صوت دارد با استفاده از روش اجزای محدود مورد بررسی قرار می گیرد. باارائه یک مدل دو بعدی از حنجره برای جریان لزج و تراکم ناپذیر هوا،معادلاتحاکم به طور همزمان و به شکل ماتریسی حل مسی شوند. حوزه محاسبه به المانهای چهار ضلعی هشت گرهی تقسیم می شود. برای جلوگیری از ظهور میانهای غیر واقعی فشار یا سرعت، برای فشار از تابع شکل درجه اول و برای سرعت از تابه شکل درجه دوم استفاده شده است. میدان فشار به دست امده برای سه حالت همگرا، مستطیلی و واگرای حنجره مقایسه شده است.همچنین نشان داده شده که تارهای صووتی کاذب بر حلاف آنچه تاکنون تصور می شد، نقش موثری در مکانیسم تولید صوت ایفا می کنند.