سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی فروغی – دانشجوی کارشناسی ارشد جوشکاری دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنع
امیرحسین کوکبی – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
سیامک سراج زاده – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش مدل ی ر یاضی جهت توص یف شرا یط حرارت ی گذرا ی به وجود آمده در ح ین فرآ یند جوشکاری اصطکاک ی اغتشاش ی ارائه شده که قادر به پ یش بینی تغ ییرات دما یی در قطعه ک ار و ابزار در حین فرآ یند م ی باشد . جهت تحل یل عدد ی این مدل، نرم افزار ی و یژه ته یه گرد ید تا بر اساس روش اجزاء محدود، تو لید و توز یع حرارت در قطعه کار و ابزار در ح ین فرآ یند بررس ی شود . تعدادی آزمون عمل ی نیز بر رو ی نمونه ها یی از آل یاژ آلوم ینیم ۱۱۰۰ صورت گرفت و ط ی آن به کمک تعدادی ترموکوپل دما در چند نقطه از قطعه کار اندازه گ یری شد . سپس با مقا یسه داده ها ی اندازه گ یری شده و نتا یج شب یه ساز ی، دقت مدل در پ یش بینی منحن ی ها ی دما یی بررس ی گرد ید. تطابق مناسب ی ب ین داده ها ی عمل ی و تئور ی مشاهده شد . نتایج نشان داد که در اثر افزا یش سرعت چرخش ابزار، دما ی بیشینه در قطعه کار ن یز افزا یش می یابد. همچنین افز ایش سرعت حرکت طول ی ابزار موجب کاهش دما ی بیشینه در قطعه کار و فشردگ ی سطوح هم دما در جلوی ابزار می گردد