سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم بدو – دانشیارگروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه

چکیده:

حرکت یک بعدی و دو بعدی آلودگی ازمیان یک لایه خاک ریزدانه به طریقه انتشار مولکولی خالص با استفاده ازمدلهای یک بعدی و دو بعدیآزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت این مدلها یک وضعیت ساده شده هیدرولوژیک در زیر مدفن زباله را که دارای یک لایه خاک ریزدانه منتهی به سنگ بستر است شبیه سازی نمودند. در آزمایش ها از محلول کلروسدیم به عنوان ماده آلوده در بالای یک لایه خاک رس متراکم شده استفاده شد. در طول آزمایش ها از ماده آلوده در بالای خاک نمونه برداری شده و تغییرات غلظت نسبت به زمان به دست آمد. در پایان آزمایشها نمونه های خاک به قطعاتی بریده شده و غلظت یون کلر در ارتفاع خاک(مدل یک بعدی) و مقطع عرضی خاک (مدل دوبعدی) تعیین گردید. سپس با استفاده از مدلهای تئوریک ضمن تعیین ضریب انتشار مولگولی خلک، نتایج آزمایشگاهی با تئوری مقایسه شده و تطابق خوبی بین داده های آزمایشگاهی و پیش بینی تئوریک بدست آمد.