سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد رضا کرمی ملائی – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، دانشکده فنی بابل، گروه برق

چکیده:

در این مقاله سعی در بهبود مدل ارتباط شکل حلقه با فرکانسهای تولیدی هنگام تلفظ حروف صدادار و حروف بی صدا شده است. محاسبه شکل حلقه با استفاده از صوت تولیدی ما را به حل یک مشکل معکوس رهنمود می کند. که این باعث می شود در پی مدل مستقیمی باشیم، به عبارت دیگر با استفاده از شکل حلق صوت تولیدی را ایجاد کنیم. که احتیاج به یک شبیه سازی اکوستکی دارد. در حقیقت این مساله در مورد حنجره یعنی به دست آوردن تابع تیوبی شکل حلق (A.F) که با استفاده از تابعی که بعد از تصویر برداری دو بعدی از حلق (S.F) به دست می آید. هدف از این مطالعه ارائه مدل ساده ای برای به دست آوردن (A.F) با استفاده از تابع تصویر از بغل (S.F) است. البته مدلهای زیادی توسط محققین ارائه شده است. بیشتر این مطالعات فقط در مورد حروف صدادار انجام شده است که برای حروف بی صدا جوابگو نخواهد بود. تنها مدل (Beautemps) جوابگوی حروف صدا دار و حروف بی صدا است که البته این مدل از پیچیدگی زیادی برخوردار است. مدل ارائه شده در این مقاله بسیار ساده تر از مدلهای قبلی است. مدل پیشنهادی بانکی از چند جمله ای های درجه سه است که با استفاده از تکنیک بهینه سازی به دست آمده است. تابع معیار در مراحل بهینه سازی، خطای نسبی ایجادی برای چهار هارمونیک اولیه همراه با قیود سطح ایجادی در لپها هنگام تلفظ حروف و سطح ایجادی در حلق در مکان تولید حروف بی صدا انتخاب شده است. نتایج به دست آمده امیدوار کننده است و پیش بینی می شود که با افزایش داده ها می توان مدل را بهبود بخشید.