سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهشید فردادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی مکانیک –
سیامک کاظم زاده حنانی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندس
رضا باهوش کازرونی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی مکانیک – قطب علم

چکیده:

در این مقاله با استفاده از نتایج عددی حل معادلات حاکم بر انتقال حرارت جابجایی آزاد گذرا از استوانه افقی محدود به دیـواره عایق به روش اجزا محدود ، یک مدل غیرخطی با بهره گیری از شبکه های عصبی از نوع GMDH ارائه شده است . در این راه سـه روش و حـل معـادلات متعامـد در تعیـین ضـرائب چنـد SVD و همچنین روش هـا ی GMDH جهت ایجاد ساختار شبکه های عصبی از نوع جمله ایهای درجه دوم در بهینه سازی این نوع شبکه ها مقایسه شده است . همچنین در بررسـی توانـایی پـیش بینـی مـدل هـای ارائـه شـده، داده های عددی را به دو مجموعه از داده های آموزشی و آزمایشی تقسیم نموده، توسط داده های آموزشی مدل را ایجاد کرده و با داده هـای آزمایشی دقت پیش بینی مدل ها سنجیده شده است .