سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا مظفری – دانشجودکتری فیزیک – دانشکده فیزیک – دانشگاه صنعتی شریف
فائقه اسلامی پور – محقق شرکت پژوهشگران نانوفناوری
مهدیه فرازکیش – محقق شرکت پژوهشگران نانوفناوری
محمدرضا اجتهادی – استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

منابع اصلی استخراج الماسواره ها، مخازن نفت و گاز و نیز فرآورده های نفتی هستند . کاهش دما و یا فشار مخزن سبب رسوب الماسواره ها می شود . البته با توجه به غلظت اندک این مواد در منابع ( نسبت به دیگر مواد موجود ) این رسوب به خودی خود مشکل جدی ایجاد نمی کند، لیکن رسوب الماسواره ها موجب رسوب بیشتر اجزای سنگین نفتی، خصوصا آسفالتین می شود . ازآنجائیکه بررسی آنها به صورت تجربی امکانپذیر نیست، استفاده از روشهای شبیه سازی برای پیش بینی خواص فیزیکی و ترمودینامیکی الماسواره ها، در جهت رفع این مشکلات، ضروری به نظر می رسد . در این پژوهش، با استفاده از شبیه سازی های کلاسیکی و کوانتومی، ساختار نهایی ، نیروی وارد بر یونها ، طول و زوایای پیوندی، استرس و استرین، چگالی حالات الکترونی، فرکانس نوسانات، چگالی حالات نوسانی، طیف آی – ار و رامان نوسانات، ساختار انرژی و ظرفیت گرمایی ویژه الماسوارههای سبک در ساختارهای متفاوت محاسبه شده است