سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محبوبه پورقاسمی – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، بخش مهندسی شیمی
جمشید فتحی کلجاهی – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله یک مدل ریاضی برای دفع دی اکسید کربن از محلول تقویت شده متیل دی اتانول آمین (MDEA) ارائه شده اس ت. با در نظر گرفتن انتقال جرم همزمان با واکنش شیمیایی در قالب فیلم تئوری معادلات حاکم بدست آمده و سپس معادلات با استفاده از روشEuler با تکنیک Shootingحل شده اند. نتایج حاصل از اینمدل ریاضی با داده های صنعتی موجود مقایسه شده و این مقایسه توافق نسبتا خوبی را بین نتایج مدل و داده های تجربی نشان می دهد . بعد از اطمینان از عملکرد مدل ریاضی، اثر پارامتر های مختلف مانند دما، شدت جریان، غلظت و نوع تقویت کننده بر عملکرد برج آکنده دفع دی اکسید کربن بررسی شده است