سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شاهین رفیعی – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم
تیمور توکلی هشتجین – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه ت
مهدی کاشانی نژاد – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورز

چکیده:

خشک کردن مصنوعی شلتوک برنج یکی از روشهای متداول نگهداری است . خشک کردن سریع می تواند شکستگی و ترکهای داخلی در دانه ایجاد کند در نتیجه نیاز به شرح دقیق مکانیزم خشک
کردن می باشد . در این مقاله معادلات انتقال حرارت و جرم ( به صورت خطی و غیر خطی )با هم جفت شده و با فرض متقارن بودن دانه، دستگاه مع ادلات سیستم انتقال حرارت فرمولبندی شد و به روش اجزاء محدود حل شدند . برای تأیید صحت مدلهای استخراج شده، توده بستر نازک شـلتوک بـرنج بینام خشک گردید . در طول مدت خشک کردن، دمای شلتوک هر پنج ثانیه اندازه گرفته و محاسبه شد . ریشه متوسط مربعات خطای داده هـای حاصـل از مـدل خطـی و غیـر خطـی بـا داده هـای آزمایشگاهی به ترتیب ۴/۳۹ º C و ۱/۴۹ بود . در نتیجه مدل غیر خطی تقریب بهتری نسبت به مدل خطی دارد . لذا بر اساس مدل غیر خطی می توان دمای دانه و شیب دمـا در داخـل دانـه را در طـی خشک کردن با توجه به شرایط خشک کردن بدست آورد . شیب دما ر ا می توان به طور مـستقیم در تجزیه تنشهای وارد بر دانه شلتوک مورد استفاده قرار داد .