سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید علیرضا طباطبائی نژاد – دانشگاه صنعتی سهند
ریاض خراط – دانشگاه صنعت نفت
سید شهابالدین هجری – شرکت پتروایران
حسین یعقوبی – شرکت رزلب کیش

چکیده:

اگر از روشهای لرزهنگاری صرفنظر کنیم، به طور کلی سه روش برای ارزیابی پارامترهای مخزن وجود دارند که
عبارتند از آنالیز مغزه، نمودارگیری و چاه آزمایی. در مقایسه این روشها با توجه به تغییر شرایط مغزه در فاصله انتقال به آزمایشگاه و محدود بودن ناحیه تأثیر نمودارگیری، بایستی اظهار داشت که دقیقترین و مطمئنترین روش میتواند، آنالیز داده های حاصل از چاهآزمایی باشد. یکی از ویژگیهای منحصر به فرد روشهای زمین آماری مورد استفاده در این تحقیق این است که علاوه بر تعیین نقشه توزیع نفوذپذیری، توزیع خطای تخمین را نیز محاسبه میکند. پارامترهای حاصل از روشهای مختلف چاهآزمایی در مطالعات و شبیه سازی انواع فرایندهای ازدیاد برداشت نیز کاربرد دارند. علاوه بر این در مطالعات و شبیه سازی مخازن، یکی از پارامترهای ورودی و کلیدی نقشه توزیع نفوذپذیری در مخزن میباشد که هدف اصلی از این تحقیقات بوده است. در این مطالعه، برای تخمین توزیع فضایی نفوذپذیری و همچنین خطای تخمین در این مخزن ابتدا با استفاده از دادههای ساخت فشار در ۴۰ حلقه چاه و تجزیه و تحلیل این دادهها میزان نفوذپذیری محاسبه گردید و با استفاده از روشهای زمین آماری ساختار فضایی توزیع نفوذپذیری در کل مخزن محاسبه شد و با استفاده از رسم واریوگرام غیر هم جهت و بیضی ناهمسانگردی، پارامترهای حاصل بعنوان ورودی تخمینگر کریجینگ مورد استفاده قرار گرفت که هدف اصلی ما در این بررسی بوده است.