سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیدرضا صباغ یزدی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
مهدی هدائیان – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

در این مقاله نتایج حاصل از شبیه سازی جریانی با سطح آزاد فوق بحرانی،ب با نتایج حاصله ازمدلهای دیگر ارزیابی شده است. در مدل مورد استفاده در این تحقیق معادلات پیوستگی و حرکت معادلات میانگین عمقی در حالت دو بعدی در پلان کانال به کار رفته اند. برای گسسته سازی معادلات از شیوه رئوس سلول روش احجام محدود همپوشان استفاده شده است. برای گسسته سازی محیط حل از شبکه بی ساختار مثلثی استفاده شده است که امکان مدلسازی مرزهای مختلف با دقت مناسب را داشته باشد. برای اطمینان از پایداری روش حل، ازعملگرهای بای هارمونیک و لاپلاسین روش لزجت مصنوعی استفاده شده است. برای تسریع در اجرای برنامه، از تکنیک یال مبنا و گام محاسباتی محلی استفاده گردیده است. برای صحت سنجی مدل، جریان فوق بحرانی در یک کانال تنگ شونده شبیه سازی شده و نتایج حاصله با نتایج حاصل از آزمایشات مدل های قبلی مقایسه گردیده است این مقایسه مناسب بودن نتایج حاصله را نشان می دهد.