سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید کرمی – کارشناسی ارشد عمران آب _ شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
محمد علی بنی هاشمی – استاد یار دانشکده فنی دانشگاه تهران
رقیه صمدی بهرامی – کارشناسی ارشد مهندسی آب – شرکت مهندسی مشاور زیستاب

چکیده:

یکی از مسائل مهم در جریان با سطح آزاد کـه مهندسـین طـراح بـا آن در ارتباطنـد، جریـان هـای غیردائمـی متغیرسریع می باشد . تغییرات عمق آب و سرعت در این پدیده هـا از پارامت رهـای مهـم در طراحـی طـرح هـای هیدورلیکی و کنترل سیلاب می باشد . معادلات حاکم بر این نوع جریان ها از نوع معادلات هذلولوی می باشد . برای حل این معادلات ( جریان آب های کم عمـق ) و بـرای جلـوگیری از ایجـاد نوسـانات غیـر واقعـی در مجـاورت گرادیان های تیز، از طرح دو مرحله ای پیش بینی _ اصلاح Component Wise TVD در چارچوب روش حجم محدود ) (FV استفاده شده است . نتایج بدست آمده از این مدل بـا نتـایج آزمایـشگاهی، حـل تحلیلـی و نتـایج مدل های عددی دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته است که این مقایسه نشان دهنده دقت قابـل قبـول نتـایج مـدل
حاضر در تحلیل هیدرولیکی جریان های غیردائمی متغیرسریع می باشد