سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی احمدی – پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید زرین پاشنه – پژوهشگاه صنعت نفت
مرتضی سهرابی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
غلامرضا باغمیشه – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی یک بعدی و دو بعدی راکتور سنتز فیشر – تروپش مورد بررسی قرار گرفته است . راکتورFTبصورت راکتور بستر ثابت با سرمایش آب فشار بالا (در قسمت پوست ه) می باشد که از کاتالیست دوعاملی ۵Fe – HZSMدر لولهها استفاده میشود. در این مقاله ابتدا معادلات جرم، انرژی و مومنتوم توده سیالدر یک بعد همراه با معادلات جرم و انرژی دانه کاتالیستی توسعه داده شده و حل می شوند. برای در نظر گرفتن مقاومتهای درون دان های و بیرون دانه ای از مفهوم ضریب کارآیی کاتالیست بهره برده شده اس ت. معادلات برای توده سی ال بصورت معادلات دیفرانسیل غیر خطی با شرایط مرزی ابتدائی هستند که بایستی بصورت همزمان با معادلات دیفرانیسل غیر خطی با شرایط ابتدا و انتهای دانه کاتالیستی در طول راکتور حل شون د. به منظور افزایش دقت مدل مورد بررسی، مدل راکتور بصورت دو بعدی بررسی شد که در ای ن حالت حل معادلات پار های توده سیال با معادلات دیفرانسیل دانه کاتالیستی دارای زمان انتگراسیون بالایی اس ت. برای حل این مشکل مقاومت نفوذی دانه کاتالیستی (مقاومت درونی و بیرون دانهای) بوسیله یک شبکه عصبی مدل شد. برای تولید دادههای لازم برای آموزش شبکه عصبی از مدل مکانستیک هتروژن راکتور در یک بعد استفاده ش د. استفاده از شبکه عصبی موجب سریعتر شدن ( ٢٥ تا ٣٥ براب ر) زمان انتگراسیون معادلات شد و دقت تخمین آن با درصد بالایی قابل قبول است.