سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصری – استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
فرهاد اسدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

هدف از این مقاله ارائه روشی برای شبیه سازی دو بعدی هیدرولیک قنات و ر فتار زهکشی ثقلی آن در سفره آزاد می باشد که توسط یک برنامه کامپیوتری بکار گرفته شده است . بدین منظور در این برنامه با در نظر گرفتن روند و مشخصات کلی قنات همراه با پارامترهای محیطی و عوامل دیگری چون منابع تغذیه و تخلیه(نظیر بارندگی و تبخیر و تعرق ) معادله حاکم بر محیط متخلخل با استفاده از یک الگوی مناسب و در نظر گرفتن شرایط مرزی موجود در محدوده مورد نظر به روش عددی و به شکل پایدار و یا ناپایدار حل می گردد سپس مدل با توجه به داده های شاخص موجود (دبی قنات و ارتفاع سطح ایستابی اندازه گیری شده)کالیبره می شود.