سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس یگانه بختیاری – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
رهام بختیار – دانشجوی دکتری آب، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
حامد مازندرانی زاده – دانشجوی دکتری آب، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

در این تحقیق شبیه سازی فرآیند شناوری در یک خاک که ازنظر داخلی پایدار باشد توسط یک مدل و فازه برای محیط دانه ای و جریان سیال ارائه می شود. فرآیندش بیه سازی در این تحقیق به بررسی فرآیند شناوری در محیط دانه ای پایدار داخلی در ستون ماسه در شرایط نخستین شناوری در شرایط آرتزین محدود می شود و حالت شناوری پایدار، با توسعه دفع ذرات و تاثیر اینرسی بر مقاومت بستر دانه ای گسترش می یابد. با توجه بهقانون گسترش ریچاردسون، تطبیق تخلخل با افزایش اندک نرخ جریان سیال، با موجهای رقیق کننده دامنه کوتاه توضیح داده می شود. در این مطالعه روند تغییرات فشار دو فاز آب و خاک در دو حالت قبل و پس از وقوع شیب هیدرولیکی بحرانی بررسی شده است. نتایج مدلسازی نشان می دهد که جهت تغیرات فشار خاک در دو حالت قبل و بعد از وقوع شیب هیدرولیکی بحرانی عکس یکدیگرندو تئوری تنش موثر ترزاقی تا رسیدن با اولین شناور معتبر می باشد.