سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد شریفی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سید علی جزایری – دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شهرام آزادی – استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی شاه بختی – دانشجوی دکتری دانشگاه آلبرتا

چکیده:

برای شبیه سازی خودرو در سیکلهای رانندگی نیاز به مدل سیستم محرکه خودرو و یک راننده خودکار می باشد. در این مقاله سیستم محرکه یک خودرو سواری شبیه سازی و کنترلر راننده خودکار با استفاده از منطق فازی طراحی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی خودرو در سیکل استاندارد ECE تطابق خوبی با مقادیر اندازه گیری شده دارد.