سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی زیودار – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شیمی
رهبر رحیمی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شیمی
محسن نصراصفهانی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
مسعود حق شناس فرد – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) جهت بهینه سازی وطراحی تجهیزات فرایندی مثل برجهای تقطیر مورد توجه قرار گرفته و دامنه وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده اس ت. برجهای آکنده بخاطر مزایایی مثل پایین بودن افت فشار و موجودی مایع در مقیاس وسیعی در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند و عملکرد بهینه آنها وابسته به توزیع مناسب گا ز و مایع در برج می باشد. در این مقاله پارامترهایی که می توانند روی توزیع گا ز در برج مؤثر باشند بوسیلهCFDبررسی شده و در انتها نتایجی که در طراحی بهینهاین سیستمها استفاده می شوند ارائه شده است . طبق این نتایج سیستم نوع خمیده نسبت به سایر سیستمها دارای عملکرد بهتری از لحاظ توزیع مناسب گاز می باشد.