سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد محمودی صابر – آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل فرآیند، دانشکده مهندسی شیمی، د
شاهرخ شاه حسینی – آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل فرآیند، دانشکده مهندسی شیمی، د
محمدتقی صادقی – آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل فرآیند، دانشکده مهندسی شیمی، د
محمد فردوسی – واحد تحقیقات و فناوری، صنایع شیمیایی پارچین،گروه شیمیایی ساصد

چکیده:

آخرین بخش بسیاری از فرآیندهای مهندسی شیمی خشک کردن م یباشد. در مواردیکه خشک کردن حجم زیادی پودر یا گرانول به طور پیوسته مد نظر باشد، استفاده از خش کک نهای دوار غالبا بهترین گزینه ممکن است. از آنجا که این خشک ک نها دارای مصرف انرژی نسبتا بالایی هستند بهین هسازی و روشهای نوین کنترل آن حایز اهمیت م یباشد. شبیه سازی فرایندا یک ابزار مفید برای دستیابی به این اهداف است. به دلیل گستردگی استفاده از این خش کک نها در صنعت تولید شکر در سالیان اخیر محققان زیادی شبی هسازی خش کک نهای دوار با ماده خش کشونده شکر را به انجام رساند هاند. در این تحقیق مقایسه دو معادله انتقال حرارت فریدمن-مارشال و رنز-مارشال تصحیح شده در تخمین رفتار یک خش ککن دوار صنعتی با ماده خش کشونده شکر مورد مطالعه قرار گرفته است. مطابق نتایج بدست آمده معادله انتقال حرارت رنز-مارشال تصحیح شده نتایج دقیقتری نسبت به معادله انتقال حرارت فریدمن-مارشال بدست م یدهد.