سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ولی الله زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشدو مهندس ارشد فرآیندپتروشمی اراک
شاهرخ شاه حسینی – دکتراوعضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در واحد اتا نل آمین پتروشیمی اراک سه محصول اصلی با نام های منو، دی و تری اتانل آمین (MEA,DEA,TEA) درراکتورهای پلاگ تولید می شوند. برای جداسازی آنها از فرآیند تقطیر درخلاء در برجهای آکنه ای استفاده می شود.پس از جداکردن منواتانل آمین، دو محصول دیگر همراه مواد سنگین،(PEA) به برج دی اتا نل آمین فرستاده می شود. این برج از دو بستر آکنه ای از نوع سولزرمنظم،(BX Solzer)تشکیل شده است. از آنجا که بهبود کنترل و شناخت دینامیک این فرایند مورد نیاز صنایع مرتبط است، در تحقیق حاضرشبیه سازی دینامیک این برج بااستفاده از روش مراحل تعادلی بوسیله کدهای نوشته شده در محیطMATLAB برای تولید محصول تری اتانل آمین با خلوص ۹۹ % مورد بررسیقرارگرفته است. نتایج بدست آمده شامل توزیع کسرهای وزنی محصولات وتوزیع دمائی درطول برج می باشند،که درشکلهای۶،۵،۴،۳ و ۷ آمده است. نتایج نشانگر آن است که با رعایت شرایط عملیاتی که درطراحی آمده است امکان تولید محصول
تری اتانل آمین با خلوص ۹۹ %وجوددارد. آنالیز حساسیت سیستم برای پارامترهای ورودی مهم آن انجام گرفته که نتایج آن در بصورت جدول شماره یک بیان شده است.