سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا قضاوی – استاد دانشگاه (دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیات علمی دانشگاه)
مهدی مقصودی – کارشناس مکانیک (شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو)

چکیده:

با توجه به روند افزایش در طراحی موتورهای مختلف با موارد کاربرد متنوع و به منظور ببود و اصلاح قطعات آن، دانستن شرایط کاری و نیروهای اعمال شده بر آنها جزء پارامترهای اولیه در طراحی محسوب می گردند.
مدلسازی کامپیوتری بر اساس حل معادلات حرکتی که از روابط اعداد مختلف برای قسمت های مختلف مکانیزم نوشته می شوند و از حل روابط نیوتنی و اصل هامیلتون نیروهای وارد بر قسمت های مختلف به دست می آیند. سرعت لحظه ای میل لنگ و نیز شتاب آن از حل معادلات دینامیکی باز خارجی موتور تعیین می گردد و از آنها به عنوان یکی از پارامترهای ورودی برنامه کامپیوتری استفاده می گردد.
در مدلسازی فوق، توزیع جرمی در قطعات شاتون و میل لنگ، خارج از مرکز بودن گژن پین، لقی بین یاتاقانها و قطعات مرتبط با آنها، توزیع واقعی فشار و نیز مقدار اصطکاک بین دیواره سیلندر و پیستون مورد توجه قرار گرفته اند.
یک برنامه رایانه ای برای مدلسازی فوق نوشته شده و در نتیجه با وارد کردن اطلاعات ورودی برای هر موتور از نوع احتراق داخلی، پارامترهای دینامیکی قابل محاسبه می باشند. نتایج شبیه سازی شده با نتایج موجود در مقالات و کتب مقایسه شده و یک نتیجه جالب در همخوانی این اطلاعات نیز وجود دارد.