سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روزبه جعفری – مرکز تحقیقاتی طراحی و شبیه سازی فرآیندها،گروه مهندسی شیمی، دانشکده ف
رحمت ستوده قره باغ – مرکز تحقیقاتی طراحی و شبیه سازی فرآیندها،گروه مهندسی شیمی، دانشکده ف
نوید مستوفی – مرکز تحقیقاتی طراحی و شبیه سازی فرآیندها،گروه مهندسی شیمی، دانشکده ف

چکیده:

در این مقاله مدل جدیدی جهت شبیه سازی رآکتورهای بسترسیال شده بر مبنای روش تانکهای سری ارائه شده است که قابل استفاده در نرم افزارهای شبیه ساز فرآیند می باشد . در این مدل بسترسیال شده به تعداد ی بخش مساوی تقسیم می گردد و هربخش شامل فاز حباب و فاز امولسی ون است . در هر بخش دو پدیده واکنش شیمیایی و انتقال جرم به صورت هم زمان رخ می دهد . فاز حباب با استفاده از رآکتور جریان قالبی و فاز امولسیون با استفاده از رآکتور کاملا آمیخته مدل شده اند . خصوصیات هیدرودینامیکی فازها بااستفاده از مدل د ینامیک دوفازی محاسبه می گردد . اعتبار مدل ارائه شده به کمک داده های تجربی به دست آمده از مقالات بررسی شده است و نتایج حاصل بیانگر دقت مناسب این مدل در پیش بینی عملکرد رآکتور بسترسیال می باشند . نتایج این شبیه سازی
می تواند در شبیه سازی فرآیندهایی که در آن از بستر سیال استفاده می شود به کار رود.