سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا نصرآزادانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن نصراصفهانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در مقاله حاضر یک مدل ریاضی برای پی شبینی رفتار دینامیکی راکتورهای پلیمریزاسیون تعلیقی وینیل کلراید گسترش داده شده است. اغلب مد لهایی که در سا لهای اخیر ارائه شد هاند فقط رفتار راکتورهای آزمایشگاهی را پی شبینی م یکنند. اما، مدلی که در این مقاله ارائ هشد هاست هم رفتار راکتورهای آزمایشگاهی و هم راکتورهای صنعتی پلیمریزاسیون تعلیقی وینیل کلراید را با دقت خوبی پی شبینی م یکند. مدل حاضر قادر به پی شبینی فشار راکتور، کسرتبدیل کلی منومر، سرعت پلیمریزاسیون، ویژگ یهای ساختاری زنجیرهای پلیمر، جرم مولکولی متوسط عددی و جرم مولکولی متوسط وزنی است. توزیع منومر در هر یک از فازهای آب، بخار، منومر و پلیمر و حجم هر یک از فازهای بخار، منومر و پلیمر نیز با استفاده از مدل قابل پی شبینی است. مقایسه نتایج شبی هسازی و داد ههای تجربی فشار نشان م یدهد که توافق خوبی بین پیش بین یهای مدل و داد ههای تجربی وجود دارد. جرم مولکولی متوسط عددی محاسبه شده در کسر تبدیل نهایی با جرم مولکولی متو سط عددی محصول نهایی پ یو یسی که از پتروشیمی بندر امام به دست آمده است برابر است. شکل کلی نمودارهای کسر تبدیل- زمان، سرعت- زمان، خواص ساختاری زنجیرهای پلیمر- زمان، و جر مهای مولکولی متوسط عددی و وزنی- کسر تبدیل مطابق نتایجی است که در مقالات محققان قبلی وجود دارد. مدل از قدرت پی شبینی خوبی برای راکتورهای صنعتی برخوردار است.