سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید روح الله کاظمی بازاردهی – دانشجوی دکترا، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
محمدعلی کوچکزاده – استادیار

چکیده:

در این تحقیق رشد تورق تحت بارگذاری ضرب های در ورق ساخته شده از موادمرکب لای های بررسی شده است. باتوجه به ماهیت پیچیده و گذرای ضربه، همچنین وجود تورق و نقص در موارد مورد بررسی، تحلیل اجزای محدود به عنوان روش مورد استفاده انتخاب شده است. پس از بررسی تورق در یک نمونه ساده DCB تحت بارگذاری ساده استاتیک، رشد تورق ناشی از ضربه در ورق های ساخته شده از موادمرکب لایه ای، به صورت گذرا، غیرخطی و با درنظرگرفتن تغییرشکل بزرگ، به کمک نرم افزار مورد تحلیل قرار می گیرد. برای رشد دادن تورق از محاسبه نرخ کمک گرفته می شود. با استفاده از یک معیار برای سه مود شکست، براساس نرخ انرژی « بسته شدن ترک » انرژی آزاد شده براساس روش کرنشی آزاد شده، تورق هنگامی رشد خواهد کرد که نتیجه این معیار بزرگتر از مقداری بحرانی شود. با توجه به وابستگی حل به زمان، این عمل به صورت پشت سرهم و در گامهای مختلف زمانی انجام می گیرد. همچنین پس از مدلسازی تورق برای دو ورق از جنس موادمرکب لای های با لایه چینی های متفاوت، نتایج به دست آمده برای اندازه نهایی محدوده تورق یافته براثر بارگذاری ضربه ای با سرعت های مختلف تعیین و با نتیجه تجربی موجود مقایسه شده و علاوه برآن چگونگی رشد تورق در این ورقها برحسب زمان، نیز شبیه سازی میشود.