سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مریم مایار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
قاسم حیدری نژاد – استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
هادی پاسدار شهری – دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
حسین زرگرطالبی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
امروزه شبیه سازی عددی پدیده حریق در تونل ها که منجر به صدمات مالی و جانی فراوانی می شود از جمله مسائل چالش برانگیز است. در این مقاله به شبیه سازی رفتار حریق در تونل با استفاده از کد متن باز FDS پرداخته شده است. به منظور کنترل حریق و جلوگیری از تشکیل لایه برگشتی در تونل، سرعت بحرانی تهویه برای مقادیر م تفاوت نرخ حرارت آزاد شده از منبع گرمایی محاسبه شد. با بررسی مقادیر بدست آمده برای سرعت بحرانی رابطه جدیدی میان نرخ حرارت آزاد شده و سرعت بحرانی استخراج شد. همچنین اثر شیب کف تونل و موقعیت حریق (در امتداد طول تونل) بر سرعت تهویه بحرانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که با زیاد شدن شیب تونل به سرعت تهویه بیشتری جهت مقابله با جریان برگشتی دود در تونل نیاز است و با افزایش مکان حریق از دهانه ورودی تونل مقدار سرعت بحرانی به صورت غیرخطی کاهش می یابد.