سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا میهن روستا – استادیار دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری

چکیده:

در این مقاله، با استفاده از مفهوم مدلهای چند صفحه (Multilaminate models) ، رفتار سخت شونده در منحنیهای تنش – کرنش دو نوع سنگ نرم شبیه سازی شده است . مدل ارائه شده درصفحات مدل چندصفحه، مدل موهر – کولمب میباشد که در آن پارامترهای زاویه اصطکاک، زاویه اتساع و چسبندگی مصالح با کرنش برشی پلاستیک در هر صفحه تغییر میکند ( اصطلاحاً بسیج میشوند ). با افزایش و یا کاهش این پارامترها نسبت به کرنش برشی پلاستیک، رفتار سخت شونده و نرم شونده مدلسازی می شود . به منظور شبیه سازی از دو نوع آزمایشهای سه محوری زهکشی شده روی سنگهای نرم، یکی سنگ نرم هایوگو در ژاپن و دیگری سنگ نرم پی سد گرمرود ( هراز ) استفاده شده است . نتایج مدلسازی به گونه ای است که میدان تنش محوری – کرنش محوری و کرنش حجمی – کرنش محوری به مقادیر حاصل از آزمایش بسیار نزدیک میباشد .