سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مرتضوی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی هوافضا
سیدجواد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی هوافض

چکیده:

در این مقاله امکان شبیه سازی رفتار یک هواپیما توسط یک جت بدون سر نشین بررسی شده است . با اسـتفاده از روش جایـدهی قطب و رهگیری مسیر الگوریتم کنترلی طوری طراحی شده است که با اعمال آن بر هواپیما جت بدون سرنشین ، رفتار دینامیکی این هواپیما مشابه هواپیما جت جنگنده F−۵ باشد . نتایج بدست آمده از تست الگـوریتم کنتـرل در دو مـدل خطـی و غیرخطـی هواپیما حاکی از شبیه سازی مطلوب هواپیما F−۵ توسط جت بدون سرنشین در محدوده کاراریی مشترک آنها است