سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمودرضا نیک خلق – گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه اراک ، اراک
سید محمدصالح دریاباری – گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه اراک ، اراک
مصطفی مروجی کشاورز – گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه اراک ، اراک

چکیده:

در این کار هیدرودینامیک جریان دو فازی گاز – مایع در یک برج حبابی با سطح مقطع مستطیلی شبیه سازی شده و تمرکز اصلی بر تاثیر شکل و موقعیت توزیع کننده گاز بوده است . برای مدلسازی آشفتگی فاز مایع که فاز پیوسته است ، از مدل استانداردk- Є استفاده شده است . از دو سرعت متفاوت ورودی گاز و چندین توزیع کننده مختلف استفاده شده و تاثیر تغییر شکل و موقعیت بکمک آنها بررسی شده است . به دنبال این مهم از دو نظر بررسی و مقایسه انجام شده است : اثر شکل و موقعیت بر توزیع سرعت و بر توزیع جزء حجمی گاز در فاز مایع . نتایج بیانگر این مطلب است که اثر تغییر شکل بر عملکرد توزیع کننده کم است در حالیکه تغییر موقعیت ، بکلی شرایط را متحول میکند . شبیه سازی به کمک نرم افزار ANSYS CFX 10.0 انجام شده که بر مبنای روشهای عددی حجم محدود استوار است .