سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمّد رحیم‌زاده – دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی گروه صنایع غذایی
سهیلا یغمایی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

در این مقاله از یک مدل ساده برای شبیه سازی بیوفیلم و رقابت میکروارگانیسمها در آن استفاده شده است.برای توصیف رشد میکروارگانیسمهایB و Aاز مدل رشد اندروز با محدودیت فضایی استفاده شده است. برایمدلسازی نفوذ سوبسترا، حرکت میکروارگانیسمها و کاهش بیوماس در اثر تنش برشی از معادلاتی شبیه قانون هر دو I فیک استفاده شده است. رفتار کیفی بیوراکتور به صورت چهار ناحیه مشخص شده است. در ناحیه میکروارگانیسم از بیوراکتور تخلیه می شوند. در نواحیIII و IIیک میکروارگانیسم از راکتور تخلیه می شود. در ناحیهIVهم هر دو میکروارگانیسم حضور دارند. برای بررسی بیشتر چهار حالت فرض شده که همگرایی معادلاتبه یکی از نواحیI-IVبه شرایط عملیاتی بستگی دارد.