سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا سروری – کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستان معاونت حفاظت و بهره برداری از منآ
منوچهر چیت سازان – دانشیار دانشگاه شهید چمران – دانشکده علوم

چکیده:

رآبطه متقآبل قآبل ملاحظه ای بین آبهای زیرزمینی و توده های آبهای سطحی در موقعیت های عملی متعددی نظیر کارهای آبیاری، رآبطه متقآبل آبخوان – رودخانه و جریان آب زیرزمینی به چشمه ها بوقوع می پیوندد. دراین مقاله رآبطه متقآبل بین آبخوان دشت دوسلق و رودخانه کرخه که در بخش شرقی منطقه قرار دارد. مورد بررسی قرار می گیرد. رآبطه متقآبل آبخوان و رودخانه بااستفاده از مدل PMWIN شبیه سازی شده است. برای فراهم کردن پارامترهای اولیه، آبتدا رودخانه کرخه مطآبق با نرم افزار Hec-6 شبیه سازی گردید. سپس نتایج مدل آبهای سطحی و داده های هیدرولوژیکی دیگر به مدل آبهای زیرزمینی ارائه شد. در انتها، مدل نهایی توسط روش بهینه سازی واسنجی و صحت سنجی شد. نتایج مدل نهایی ضمن مشخص کردن رآبطه متقآبل آبخوان و رودخانه پارامترهای هیدرولیکی آبخوان و بستر رودخانه را نیز فراهم نمود. مطآبق با این نتایج، زمانی که رودخانه کرخه بطور معلق در بالای سطح ایستآبی قرار می گیرد. به عنوان یک منبع تغذیه عمل می کند. اما زمانی که سطح ایستآبی نزدیک به سطح آب رودخانه قرار میگیرد. تغذیه آبخوان بطور قآبل ملاحظه ای کاهش می یآبد.