سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیرصالح حبیبی خراسانی –

چکیده:

در پایان نامه حاضر به مدل سازی ریاضی چیلر تراکمی آبی به منظور بررسی برخی عوامل مؤث ر در کاهش مصرف انرژی آن پرداخته شده است . برای انجام مدل سازی که در حالت پایدار عملکرد چیلر انجام شده است ابتدا روابط حاکم برعملکرد اجزاء آن یعنی کمپرسور، اواپراتور، کندانسور و شیر انبساط بسط داده شده اند . این روابط شامل توان مصرفی و ضرایب انتقال حرارت و روابط حاکم بر مدل هر جزء می باشد . سپس با در نظر گرفتن چهار جزء در یک سیکل و ارائه یک مدل ریاضی برای خود سیک ل برنا مه مدل ساز مقادیر ضریب عملکرد و شاخص مصرف انرژی را محاسبه می کند . در این مدل سازی اثر تغییر فشار اواپر اتور و کندانسور و مافوق گرم کردن مبرد خروجی از اواپراتور و تغییر تکنیک های استفاده شده در ساخت لوله های اواپراتور و همچنین شرایط کارکرد چیلرها به صورت نیمه بار برای هر دو حالت استفاده چیلر از کمپرسورهای رفت و برگشتی و کمپرسورهای پیچی مورد بررسی قرار گرفت . با بررسی نتایج حاصل از مدل سازی مشاهده شد که افزایش فشار اواپراتور و کاهش فشار کندانسور هر دو موجب کاهش مصرف انرژی می شوند . همچنین مافوق گرم ک ردن مب رد خروجی از اواپراتور تأثیر چندانی در کاهش مصرف انرژی ندارد و حتی در مواردی هم موجب افزایش آن می شود . باتغییر تکنیک های استفاده شده در ساخت لوله های اواپراتور مشاهده شد که بعد از لوله های صاف لوله های دارای مغزی آلومینیومی و دارای میکروفین به ترتیب باعث کاهش مصرف انرژی تا حدود ١٠ درصد می شوند . در تمامی موارد مورد بررسی کاهش میانگین ٥ درصدی مصرف انرژی در ص ورت استفاده از کمپرسورهای پیچی به جای رفت برگشتی از دیگر نتایج اخذ شده از مدل سازی ریاضی بود . در بررسی شرایط کارکرد چیلر در حالت نیمه باز مش اهده ش د علیرغم کاهش چشمگیر توان مصرفی، شاخص مصرف انرژی در درصد بارهای پایین روبه افزایش می گذارد که واحدبندی کم پرسورها با قدرت های متفاوت و ایجاد دو یا سه مدار سرمایش در یک چیلر به عنوان یک راهکار برای بهبود ضریب عملکرد در این حالت پیشنهاد شد .