سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهاد اعتباری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مصطفی عابدزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- گروه مهندسی صنایع
فرید خوش الحان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- گروه مهندسی صنایع

چکیده:

بهبود عملکرد زنجیره تامین یکی از مباحث عمده در دنیای رقابتی امروز می باشد. در این تحقیق سعی شده است از تکنولوژی عامل های هوشمند در زنجیره تامین استفاده گردد. در این بررسی شاخص های موجود برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین به دو دسته شاخص های مالی و شاخص های عملکردی تقسیم بندی شده است. شاخص های مالی شامل هزینه سطوح زنجیره تامین و شاخص های عملکردی شامل اثر ضربه شلاقی و نرخ بازپرسازی موجودی می باشد. یکی از پدیده های اصلی هزینه زا در زنجیره تامین، پدیده ضربه شلاقی می باشد که در این تحقیق تاثیر عامل های هوشمند در تعدیل این پدیده مورد بررسی قرار می گیرد. روش مورد استفاده در این تحقیق شبیه سازی سیستم های گسسته می باشد. ابتدا عملکرد یک زنجیره تامین سه سطحی بدون وجود عامل های هوشمند بررسی شده و شاخص های موجود اندازه گیری می گردد و سپس عامل ها وارد مدل شده و شاخص های مدل جدید بررسی گشته و با وضعیت قبلی مقایسه و کارایی آن مورد بررسی قرار می گیرد.