سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

تقی رضوان قهفرخی – کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی راستی برزکی – کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز ارباب شیرانی – ا ستادیار، دانشکده صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در سال های اخیر به علت تشدید رقابت، یادگیری سازمانی و قابلیت های نوآوری به عنوان فاکتور های چیرگی بر بازار و مزایای رقابتی ظهور پیدا کردند . از این رو سازمان ها مجبور شدند که علاوه بر ارزیابی های سنتی مالی، بر شاخص های عملکردی کارکنان، فرآیند ها و مشتریان تاکید بیشتری نمایند . کارت امتیازی متوازن ۱ به عنوان یک مجموعه جامع ارزیابی عملکرد، ساختاری برای ارزیابی استراتژی های سازمان و سیستم مدیریت فراهم می کند . با وجود این، BSC قادر به تشخیص تاخیر مابین عملیات و آثار آنها بر روی عملکرد نمی باشد و بدون توجه به امکان وجود استراتژی های ناکارآمد به ارزیابی آنها می پردازد . از سوی دیگر سیستم دینامیکی ۲ ابزاری جهت بررسی وتحلیل رفتار یک سیستم در طی زمان با توجه به روابط علی و معلولی ۳ و بر اساس پویایی موجود در آن می باشد . شبیه سازی متکی بر BSC ، توانایی تست و آزمایش سناریوهای ۴ مختلف what-if را با هدف تعیین و انتخاب سیاستها و استراتژی های مناسب می دهد . در این مقاله علاوه بر تلفیق BSC و سیستم دینامیک به منظور افزایش کارایی BSC و غلبه بر ضعف های آن، یک متدولوژی اجرایی به منظور ارائه روش انجام کار ارائه می گردد . در نهایت یک مثال نیز برای روشن شدن مطلب ارائه شده است