سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد فرمان آرا – کارشناس ارشد الکترونیک
عبدالرضا نبوی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله الگوریتم شبیه سازی حوزه زمان برای یک رگولاتور BUCK به کمک روابط حوزه S و استفاده از یک نرم افزار سیمبلیک ارایه و تایید صحت عملیات به کمک نتایج عملی و نیز بهبود قابل توجه درزمان شبیه سازی درمقایسه با نرم افزار Pspice ارایه شده اند درروش پیشنهادی به علت استفاده از معادلات صریح حوزه زمان هیچ تقریبی بکارنرفته لذا روشی دقیق است و از طرفی به علت آنکه درانتهای هرساختار تنها یک بار معادله زمانی محاسبه می شود روشی سریع نیز می باشد محدودیت ها و دشواریهای دیگران دراستفاده از فضای s و عملیات پارامتریک کامل برای شبیه سازی مبدلهای سوئیچینگ وقتی که درجه s درمخرج ۵ یا از۵ بیشتر باشد با انجام عملیات نیمه پارامتریک که تنها شرایط اولیه بصورت پارامتر وارد می شوند مرتفع گردیده است نمونه ای از توانمندیهای دیگران که درشبیه سازی به شیوه فوق قابل دسترسی می باشددرنتیجه شبیه سازی یک مبدل اساسی cuk ارایه شده است.