سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مسیب صفیان بلداجی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی اخلاقی – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تنشهای پسماند نقش مهمی در ایجاد عیوب جوشی نظیر انواعترکها و تغییر شکلهای جوشی ایفا می کنند. این تنشها که در اثر حرارت دیدن غیر یکنواخت قطعه کار در حینجوشکاری در جهات مختلف ایجاد شده، قه تنشهای ناشی از بار اضافه شده و سبب بروز انواع ترکهای سرد و گرم در فلز جوش و منطقه متاثر از جوش و ترکهای تنش خوردگی در اتصالات جوشی فولادهای زنگ نزن می شوند. ازآنجا که بدست اوردن توزیع تنشها از روشهای عملی مستلزم صرف وقت وهزنیه های کلان می باشدبا پیشرفت روشهای محاسباتی به کمککامپیوتر وروشهای المان محدود، شبیه سازی فرایندهایجوشکاری و مطالعه اثر عوامل مختلف بر کیفیت سازه های جوشی مورد توجه محققان قرار گرفته است. در ای مقاله با استفاده از شبیه سازی المان محدود سه بعدی، انتقال حرارت گذرا، تنشهای پسماندتغییر شکلهای ناشی از جوشکاری در یک اتصال جوش گوشه که به روش جوشکاری قوس الکترود دستی انجام شده، بدست آمده و برای ایجاد حوضچه جوشحرکت آن نسبت به زمان و ورود فلز پر کننده از روش مرگ المانهای منطقه جوش در ابتدا جوشکاری و زنده شدن آنها به محض رسیدنالکترودجوشکاری به محل استفاده شده است. خواص ترمومکانیکی به صورت واقعی و متغیر با دما اعمال شده و پس از انجام تحلیل انتقال حرارت گذرا، با استفاده از تاریخچه حرارتی بدست آمده، تحلیل مکانیکی ترموالاستوپلاستیک با استفاده از حل معادله تعادل بر روی نمونه اتصال جوش گوشهاعمال شرایط اولیه و شرایط مرزی مناسب انجام گرفته است.تطابق کلیت جوابها با نتایج تئوری و تجربی سایر محققیننشان دهنده قابلیت استفاده روش المان محدود در شبیه سازی جوشکاری و پروسه های مربوطه ، مطالعه و اثر تغییر پارامترهای ورودی و جلوگیری از صرف هزینه های کلان جهت آزمایشات و جبرانخطاهای ناشی از طراحی و ساخت می بشد.