سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا کاکائی – دانشکده مهندسی معدن و ژئو فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی سوهانی – دانشکده مهندسی معدن و ژئو فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

تعیین پارامترهای پتروف یزیکی در م ی ادین ه ی دروکربوری ب ا استفاده از داده های موجود، از جایگاه ویژه ای در
پروژه های اکتشاف و بهره برداری در صنعت نفت برخوردار است . برای این منظور استفاده از روش های زمین آماری
بهترین گزینه خواهد بود که علاوه بر تخمین مقدار پارامتر در ه ر نقطه از فضای مورد نظر با کمترین خطای ممکن ،
میزان عدم قطعیت یا خطای تخمین را نیز به دست می دهد. معمولا نتایج تخمین با هموارسازی همراه خواهند بود . در
زمین آمار به منظور غلبه بر مشکل مذکور و نمایش صحیح تغییرات واقعی پارامتره ای مورد مطالعه از شبیه سازی
استفاده می کنند.
در این مقاله از روش شبیه سازی گاوسی مرحله ای برای شبیه سازی تخلخل که از جمله خصوص یات مهم مخزن
سازندکنگان استفاده شده است . برای این منظور از داده های ۱۳ چاه حفر B محسوب می شود در میدان گازی نار – زون
شده در منطقه استفاده گردید و ۱۰٠ بار عمل شبیه سازی در محدوده ای به ابعاد ۵۸۷۰ متر در ۳۱۵۰ متر در ۵۰
١ استفاده شد و تصاویر شبیه سازی شده برای مقاطع m × ١٠m × ١٠m متر انجام شد. برای شبیه سازی از بلوک های
مختلف جهت تعیین سطح اعتماد و ریسک تهیه گردید.