سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر رشیدی – کارشناس ارشد فیزیک دریا، گروه پژوهشی هواشناسی دریایی، اداره کل هواشنا
محمدتقی زمانیان – استادیار گروه پژوهشی هواشناسی دریایی، پژوهشکده هواشناسی و علوم جو
سیدباقر سلطانی – کارشناس ارشد فیزیک گروه پژوهشی دریایی اداره کل هواشناسی استان مازندر
احمد اسدی – کارشناس ارشد هواشناسی اداره کل هواشناسی استان مازندران

چکیده:

دراین مطالعه به منظور شبیه سازی جریانات ناشی از باد در دریای خزر، از یک مدل عددی ده لایه مبتنی بر معادلات مقدم دردستگاه مختصات کروی زمین با آرایۀ قائم سیگما استفاده گردید. برای حل معادلات مدل از روش عددی تفاضل متناهی استفاده شد. با استفاده از یک مدل عددی پیش بینی عددی وضع هوا تحت عنوان WRF میدان باد متغیر در زمان و مکان استخراج و به عنوان نیروی باد به مدل اعمال گردید. برای شبیه سازی عکس العمل صحیح دریا به نیروهای وارده به محیط پس از تجزیه و تحلیل آمار ۳۵ ساله دبی ورودی رودخانه های ولگا، کورا، ترک،اورال سفیدرود و سولاک، به طور میانگین دبی ورودی رودخانه های فوق نیز به مدل اعمال شد. از طرفی تازه ترین نقشه ابتکاری دریا نیز برای گسسته سازی معادلات و حل عددی انها مورد استفاده قرار گرفت. گام زمانی در نظر گرفته شده برای مدل ۵ ثانیه و گام مکانی در راستای شمال سوی و شرق سوی ۵ کیلومتر می باشند. در نهایت با اجرای این مدل میدان جریان ناشی از باد در هر ۱۰ لایه پیش بینی گردید. از دیگر محصولات این مدل می توان پیش بینی میدانهای سرعت قائم، میدان چگالی، دما، شوری، ژئوپتانسیل و میدان فشار کف را نیز نام برد.