سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سکینه اورنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک – ساخت و تولید، استادیاردانشکده فنی – گروه
کارن ابری نیا – استادیار ، دانشجوی کارشناس ارشد، صنایع هوایی قدس

چکیده:

در این مقاله فرآیند اکستروژن معکوس برای تولید قطعات توخالی با شکل داخلی دایره ای از بیلت های با شکل خارجیچند ضلعی منتظم به صورت سه بعدی با نرم افزار Abaqus شبیه سازی شده است . نتایج به دست آمده به صورت نمودارهای بار اکستروژن در برابر تغییرات درصد کاهش سطح مقطع و ضریب اصطکاک برای بیلت های شش ضلعی منتظم و مربعی با پارامترهای معین ارائه شده اند . همچنین الگوی تغییرفرم شبکه، توزیع کانتور تنش و کرنش پلاستیک موثر نشان داده شده اند . این نتایج با نتایج تجربی و تئوری دیگر پژوهشگران مقایسه شده و توافق خوبی حاصل شده است .