سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اصغر اصغری مقدم – گروه زمین شناسی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز
نصرت آقازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه تبریز

چکیده:

افزایش بی رویه برداشت از منابع آب زیر زمینی و کمبود بارندگی در چند سال اخیر باعث افت شدید سطح آب زیر زمینی در دشت هرزندات گردیده است لذا به منظور مطالعه آبخوان و بهره بردار بهینه از منابع آب زیر زمینی، مدل ریاضی آبخوان به عنوان ابزار کارآمد تهیه گردید. در همین راستا ابتدا کلیه اطلاعاتداده های مورد نیاز جمع آوریمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، سپس با استفاده از این داده ها مدل ریاضی آبخوان تهیه گردید و مدل طی یک دوره زمانی یکساله (سال آبی ۸۱-۸۰ ) اجرا و کالیبره گردید. پس از واسنجی مدل برای شرایط ماندگار و غیر ماندگار نتایج حاصله مورد آنالیز حساسیت قرار گرفت. در مرحله بعد صحت سنجی مدل شنان داد که مدل از مقبولیت خوبی برخوردار نیست که دلیل آن عدم قطعیت داده های ورودی تشخیص داده شد به همین دلیل راهکارهایی از قبیل محاسبه T از طریق رابطه همبستگی بین T , RT محاسبه S از طریق بیلان جزء به جزء و اصلاح شرایط مرزی برای مقابله با عدم قطعیت مدل ریاضی انجام شد. صحت سنجی مجدد مدل نشان داده مدل می تواند شرایط طبیعی آبخوان را شبیه سازی کند و به عنوان ابزار مدیریتی آبخوان مورد استفاده قرار گیرد.