سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

صابر نوری زاده – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق
محمود فتوحی فیروز آباد – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله پس از بررسی سیسـتم هـای قـدرت کوچـک و بویژه سیستم های تولید همزمان برق و حـرارت، بـه معرفـی نرم افزار HOMER وبیان قابلیـت هـای آن در شـبیه سـازی سیستم های قدرت کوچک پرداخته شده است . ایـن مقالـه در دو بخش تهیه شده شده اسـ ت . در بخـش اول مبـانی سیسـتم های قدرت کوچک بیان می شود و در بخش دوم شبیه سازی این سیستمها بررسی می گردد .