سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سهیل مشرفی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
محمدباقر اسلامی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

چکیده:

هزینه بارگیری و باربری در معادن سطحی در صد قابل توج هی از هزین ه ه ای استخراج را به خود اختصاص می دهد.یکی از راهها یی که می توان در هزینه های ابن مرحله صرف جویی قابل ملاحظه ای نمود اختصاص مناسب تعداد و نوع کامیونها به مسیرهای باربری می باشد .با توجه به اینکه در معادن پارامترهای زیادی در اختصاص ماشین آلات تاثیر دارد از جمله وجود سینه کارهای مختلف،سن گ شکنها،باربرهاوبارکننده ها باظرفیتهای متفاوت و … استفاده ازروشهای سنتی و حتی روشهای تحقیق درعملیات نمی تواند باسخ گوی ما در این معادن باشد؛زیرا در روش سنتی اکثر
بارامترهاى فوق در محاسبات وارد نمی شود،همجنین در روشهای تحقیق در عملیات نیز اشکالات ی نطیر عدم درنظرگرفتن محدودیت تولید،عدد صحیح نبودن جواب،پیچیده بودن مدلها باتوجه به تعدد پارامترها وجود دارد . بنابراین این سیستمهای بار گیری و حمل نیاز به یک مدل کاری و انعطاف بذیر داردتا علاوه بر این که بتواند کلیه پ ارامترها را در نظر ب گیرد، احتیاج به محاسبات ی یجیده و تجزیه و تحلیل مفصل نداشته باشد؛بهترین روش برای حل این مسائل استفاده از روش شبیه سازی می باشد.برای شبیه سازی این معادن برنامه شبیه ساز S.H.Sتهیه شده که در ابتدا یکسری نمونه گیری از زمانهای رفت وبرگشت د ر هر مسیر،تخلیه،بار گیری و … انحام می شود . سپس بر اساس مشخصات آماری جامعه داده ها ،شبیه سازی انجام می گیرد .در این روش برنامه بادریافت تعداد و نوع کامیونها، بارکننده ها،زمانهای رفت ،برگشت،تخلیه و بارگیری،ظرفیت سنگ شکنها و …شبیه سازی را برای کلیه حالتهایی که می توان کامیونها را بین مسیرهای بارگیری تا
سنگ شکن یا انبار مواد توزیع کرد،اجرا نموده و گزارش کاملی از هزینه های عملیاتی،مقدار تولید و … رابرای شبیه سازیهای انجام شده ارائه می دهد؛همچنین مناسبترین توزیع با کمترین هزینه را با توجه به تولید مورد نیاز معدن پیشنهاد می نماید. این برنامه در معدن آهک سیمان صوفیان اجرا و نتیجه با روش سنتی مقایسه شد .نتیجه این بررسی افزایش تولید ۹ درصدی وکاهش هزینه ۱۷ درصدی رابه همراه داشته است.